Thursday, October 16, 2014

ဘီဘီစီ အဂၤလိပ္စာပို႔ခ်ခ်က္ - ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္

BBC - Learn English - Talk about Sport

> vital (adj)- မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါေသာ။

Everyone has a vital role and everyone's relationship is vital.
လူသားတိုင္းမွာ အဓိက အခန္းက႑တစ္ခု႐ွိတယ္။ ၿပီးရင္လူသားတိုင္းရဲ့ relationship ကေတာ့ မ႐ွိမျဖစ္ အေရးပါလွပါတယ္။


> Get on well with..... - တျခားလူတို႔ႏွင့္ဆက္ဆံေရးေကာင္းသည္။
I get on really well with my parents.
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မိဘေတြႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေတာ္ေတာ္အဆင္ေျပပါတယ္။
You should try to get on well with my friends.
မင္းက ငါ့သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးအဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္တယ္။
I get on very well with my girl friend.
ငါကေတာ့ ငါ့ေကာင္မေလးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေတာ္ေတာ္ႀကီးကိုအဆင္ေျပပါတယ္။

> to defend his title - (သူ႔ခ်န္ပီယံ) သရဖူကိုကာကြယ္ဖို႔။

> My dream/ hope/ ambition/ aspiration is...... - ကၽြန္ေတာ္အိပ္မက္/ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကေတာ့...။
My dream is to defend my title.
ကၽြန္ေတာ္အိပ္မက္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္သူရဖူးကို ကာကြယ္ဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။
My aspiration is to be a doctor.
ကၽြန္ေတာ္အိပ္မက္ကေတာ့ ေဒါက္တာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႔ပဲ။
My dream is at the London Olympics is to defend my titles successfully.
လန္ဒန္အိုလံပစ္မွာ ငါ့ရဲ့အိပ္မက္ကေတာ့ ငါ့ရဲ့သရဖူးကို ေအာင္ျမင္စြာကာကြယ္သြားဖို႔ပါပဲ။

> so excited - စိတ္ေတာ္ေတာ္လႈပ္႐ွားေသာ။
I'm so excited for the 2012 Olympics.
 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္လည္းစိတ္လႈပ္႐ွားတယ္။

> I can't wait. ငါမေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
I can't wait for the 2012 London Olympic.
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လန္ဒန္အုိလံပစ္ကို ငါမေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

> concentrate - အာ႐ံုစိုက္သည္။
You have to concentrate on what you want to do.
ခင္ဗ်ားလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာအေပၚမွာ ခင္းဗ်ားအာ႐ံုစိုက္ရမယ္။

> get to the top - ထိပ္ဆံုးေရာက္သည္။ ေအာင္ျမင္သည္။
To get to the top in my career, I need to work really hard.
ငါ့ရဲ့အားထုတ္မႈ (အလုပ္) မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔အတြက္ ငါဟာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ႀကိဳးစားဖို႔လိုတယ္။
I think you need a lot of luck to get to the top.
ထိပ္ဆံုးေရာက္ဖို႔ (ေအာင္ျမင္ဖို႔)အတြက္ ခင္ဗ်ားဟာ ေတာ္ေတာ္ကံေကာင္းဖိုလို႔တယ္ဟု ငါထင္ပါတယ္။

> gain momentum - အခ်ိန္ရလာသည္။ အဟုန္ရလာသည္။
We want to gain momentum through these games.
ငါတို႔ ဒီကစားပြဲေတြကေနတစ္ဆင့္ အဟုန္ရလာခ်င္တယ္။

> We are really flying.  ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ထိပ္တန္းအေနအထားမွာပါ။
Last night we won the football match! We were really flying.
လြန္ခဲ့တဲ့ ညေနက ငါတို႔ ေဘာလံုးပြဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ ငါတို႔ထိပ္တန္းအေနအထားမွာ႐ွိေနခဲ့ပါတယ္။

> motivation - ေစ့ေဆာ္ အားေပးမႈ။ စိတ္ပါဝင္စားမႈ။ အရင္းခံအေၾကာင္း။
I play badminton and motivation is to win.
ကၽြန္ေတာ္ဘက္မင္တန္ကစားတယ္။ ၿပီးေတာ့ အားေပးေစ့ေဆာ္မႈကေတာ့ အႏိုင္ရဖို႔ပဲ။
Performing well is my motivation.
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကေတာ့ ငါ့ရဲ့စိတ္ဝင္စားမႈပဲျဖစ္တယ္။
My motivation to get out of bed in the morning is to make money at work.
မနက္အိပ္ရာကထျခင္းဖို႔ ငါ့ရဲ့အရင္းခံအေၾကာင္းကေတာ့ အလုပ္မွာေငြ႐ွာဖို႔ပဲျဖစ္တယ္။
==================
အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္႐ိုး)

Wednesday, October 15, 2014

Marry - ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား

Marry - ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဝါဟာရမ်ား
marry, marrying, married, married, have married

1. To Get Married 

>get married (v)- လက္ထပ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်သည္။
Kyaw Mg and San San were very young when they got married.
 ေက်ာ္ေမာင္ႏွင့္ စန္းစန္းတို႔လက္ထပ္ခဲ့တုန္းက သူတို႔ေတာ္ေတာ္ငယ္ေသးတယ္။
My younger sister is getting married in July.
ငါ့ညီမေလးက ဂ်ဴလိုင္လမွာ လက္ထပ္ေတာ့မယ္။

>get married + to - (ႏွင့္) လက္ထပ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်သည္။
She got married to an Arakanese at last.
 ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူမဟာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္နဲ႔ လက္ထပ္သြားတယ္။
Su Hlaing is getting married to an old man next week.
လာမည္အပတ္တြင္ စုလႈိင္တစ္ေယာက္ အမ်ဳိးသားႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ေတာ့မယ္။

မွတ္ခ်က္။   ။ get married to ဟု to ႏွင့္သာသံုးပါ get married with ဟု with ႏွင့္အသံုးပါေလႏွင့္။

>marry (v)- လက္ထပ္သည္။ အိမ္ေထာင္က်သည္။
>marry sb off ( PhrV) - ေပးစားသည္။
Will you marry me? နင္ငါ့ကို လပ္ထပ္မွာလား။
She married an American guy that she met in France.
သူမကေတာ့ ျပင္သစ္မွာေတြ႔ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္သားနဲ႔ လက္ထပ္ခဲ့တယ္။

> remarry (v) - ေနာက္ထပ္ လက္ထပ္သည္။ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္က်သည္။ (ပထမဇနီးေသဆံုး သို႔မဟုတ္ ပထမဇနီးနဲ႔ ကြာ႐ွင္းၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည္)
My mother died when I was very young and my father never remarried. ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက အေမဆံုးသြားတယ္။ ၿပီးရင္ အေဖကလည္း လံုးဝ ေနာက္အိမ္ေထာင္ မျပဳေတာ့ဘူး။

2. The Relation of Marriage

> marriage (n) - လက္ထပ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္း။
She has two children from a previous marriage.
သူမမွာ အရင္အိမ္ေထာင္နဲ႔ပါတဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္႐ွိတယ္။
Is marriage still important to young people?
ငယ္႐ြယ္သူေတြအတြက္ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းက အေရးႀကီးေနတုန္းပဲလား။

>marriage to (n) - လက္ထပ္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္း။ အိမ္ေထာင္သည္ ဘဝ။
Her marriage to Jhon ended in divorce.
ဂၽြန္ႏွင့္ သူမရဲ့အိမ္ေထာင္သည္ဘဝဟာ ကြာ႐ွင္းျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ေလသည္။
His marriage to Su San affected his mother's health.
သူ႔ရဲ့ ဆူစံ ကိုလက္ထပ္ျခင္းက သူ႔အေမရဲ့က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေလတယ္။

> a happy/ unhappy marriage - ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ/ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာမေကာင္းေသာ အိမ္ေထာင္ (ျပဳျခင္း)
>marriage of convenience - အခ်စ္မပါဘဲ အျခားရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ လက္ထပ္ျခင္း။
> give sb in marriage (to sb) (IDM) - ဝိဝါဟမဂၤလာျပဳသည္။
>marriage certificate (n) - လက္ထပ္စာခ်ဳပ္။
> marriage licence (n) - ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳစာ။
> by marriage (IDM) - လင္ဘက္က / မယားဘက္က။
my aunt by marriage

> a broken marriage - အိမ္ေထာင္ကြဲျခင္း၊
It's the children who suffer in broken marriage.
အိမ္ေထာင္ကြဲေတာ့ ကေလးေတြပဲဒုကၡေရာက္ၾကရတယ္။


3. Ceremonies, Celebrations, etc. When People Get Married

>wedding (n) - ထိမ္းျမားလက္ထပ္ပြဲ။ ထိမ္းျမားမဂၤလာပြဲ။ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ။
I first met her at my elder sister's wedding.
ငါ့အစ္မ လက္ထပ္ပြဲမွာ သူမကို ကၽြန္ေတာ္ပထမဆံုးေတြ႔ခဲ့တယ္။

မွတ္ခ်က္။ ။ wedding ကို Noun (နာမ္ပုဒ္)ေ႐ွ႕တြင္ထား၍ Adjective (နာမဝိေသသနပုဒ္) ကဲ့သို႔လည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
= wedding photos - မဂၤလာေဆာင္ဓာတ္ပံုမ်ား။ a lovely wedding dress - ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ မဂၤလာဝတ္စံုတစ္ခု။ her wedding ring - သူမရဲ့ မဂၤလာလက္စြပ္။

>reception (n) - (မဂၤလာပြဲတြင္) ဧည့္ခံျခင္း။ (မဂၤလာပြဲတြင္) ေကၽြးေမြးဧည့္ခံျခင္း။
We had our wedding reception in Royal Hotel.
ငါ့တို႔ရဲ့ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲဟာ ေတာ္ဝင္ဟိုတယ္မွာပါ။
I was very happy at my friend's wedding reception.
ငါ့သူငယ္ခ်င္းရဲ့ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲမွ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္ေပ်ာ္ခဲ့တယ္ဗ်။

> honeymoon (n) - ဟန္နီမြန္းခရီး။ ပ်ားရည္ဆမ္းခရီး။ (မဂၤလာေဆာင္ၿပီးခါစ ခ်စ္သူႏွစ္ဦး အေပ်ာ္ခရီးထြက္ျခင္း)
We're thinking of going to Ngapali for our honeymoon.
 ငါ့တုိ႔ ဟန္းနီမြန္းအတြက္ ငပလီကိုသြားဖို႔စိတ္ကူးေနတယ္။

> bachelor party/ stag party (n)  - ဘတ္ခ်္လာပါတီ။ အမ်ဳိးသားမ်ားပါတီပြဲ။ (မဂၤလာပြဲမက်င္းပမီ (အထူးသျဖင့္ ညေန) သတိုးသားေလာင္းက သူ႔သူငယ္ခ်င္း လူပ်ဳိသူငယ္ခ်င္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသာက္စားၿပီး က်င္းပသည့္ပါတီ)
Tomorrow night, we're going to take part in our friend's bachelor party/ stag party.
ငါ့တို႔ မနက္ဖန္ညေနက်င္ရင္ ငါ့တို႔သူငယ္ခ်င္းရဲ့ ဘတ္ခ်္လာပါတီကို ဆင္ႏႊဲၾကမယ္။
He gave our younger brother a stag party last night because he is getting married today.
ဒီေန႔ မဂၤလာေဆာင္မယ့္ ညီငယ္အတြက္ မေန႔ညက သူက အမ်ဳိးသားေတြႀကီးပါတဲ့ ပါတီတခုလုပ္ေပးခဲ့တယ္။ (ဗြီအိုေအ -ျမန္မာပိုင္း)

> bridal shower/ wedding shower (n) (US) - အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါတီပြဲ( မဂၤလာပြဲမက်င္းပမီ (အထူးသျဖင့္ ညေန) သတိုးသမီးေလာင္းႏွင့္ သူမရဲ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသာက္စားၿပီး၊ သတိုင္းသမီးေလာင္းကိုလက္ေဆာင္မ်ားေပး၍ က်င္းပသည့္ပါတီ)
> hen night/ hen party (n) (UK) - အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါတီပြဲ ။ (မဂၤလာပြဲမက်င္းပမီ (အထူးသျဖင့္ ညေန) သတိုးသမီးေလာင္းႏွင့္ သူမရဲ့ သူငယ္ခ်င္း မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေသာက္စားၿပီး၊ သတိုင္းသမီးေလာင္းကို လက္ေဆာင္မ်ားေပး၍ က်င္းပသည့္ပါတီ)
The group of 20 women were travelling to the hen party in Liverpool.
အမ်ဳိးသမီ ၂၀ ပါတဲ့အုပ္စုဟာ လီဗာပူးၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါတီပြဲသို႔ သြားေနခဲ့ၾကတယ္။


4. People at a Wedding

>bride (n) - သတိုးသမီး။
Everyone is looking at the bride.
လူတိုင္းက သတိုးသမီးကိုၾကည့္ေနၾကတယ္။
Why are you gazing at the bride?
ခ်င္ဗ်ားက ဘာေၾကာင့္ သတိုးသမီးကို ေငးေနတာလဲ။

> groom/ bride groom (n) - သတိုးသား။
There is a photo of the bride and groom together on the wall.
သတိုးသားနဲ႔ သတိုးသမီး အတူတကြ႐ိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပံုကို နံရံမွာခ်ိတ္ထားတယ္။
I know the bride groom is from a rich family.
သတိုးသားက ခ်မ္းသာတဲ့အသိုင္းအဝုိင္းကဆိုတာ ငါသိတယ္။

> bridemaid (n) - သတိုးသမီးအရံ။
The bridemaids will be wearing long pink dresses.
သတိုးသမီးအရံေတြဟာ ပန္းေရာင္အဝတ္အစား အရွည္ႀကီးကို ဝတ္ၾကလိမ့္မယ္။
The bridemaids are prettier than the bride.
သတိုးသမီးအရံေတြကေတာ့ သတိုးသမီးထက္လန္းတယ္။

> best man (n) - သတိုးသားအရံ။
My friend asked me to be best man.
ငါ့သူငယ္ခ်င္းက ငါ့ကို သတိုးသားအရံလုပ္ေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းတယ္။
She is looking at the best man.
သူမကေတာ့ သတိုးသားအရံကိုၾကည့္ေနတယ္။


5. To Agree to Get Married

> engaged (adj) - လက္ထပ္ရန္ေစ့စပ္ထားေသာ။
Kyaw Mg and San San have been engaged for about three months now. အခုဆိုရင္ ေက်ာ္ေမာင္နဲ႔စန္းစန္းတု႔ိဟာ ေစ့စပ္ထားတာ သံုးလခန္႔႐ွိေနၿပီ။

>engaged to (adj) - ႏွင့္ လက္ထပ္ရန္ေစ့စပ္ထားေသာ။
He's engaged to Nwe Nwe's sister.
သူဟာ ႏြယ္ႏြယ္ညီမနဲ႔ ေစ့စပ္ထားတယ္။

> get engaged (v) - လက္ထပ္ရန္ေစ့စပ္ထားသည္။
We got engaged at Christmas.
ငါတို႔ ခရစ္စမတ္ မွာေစ့စပ္ခဲ့ၾကတယ္။
She has gotten engaged to Htwan Kyaw for about two weeks.
သူဟာ ထြန္းေက်ာ္နဲ႔ ေစ့စပ္ထားတာ ႏွစ္ပတ္ခန္႔႐ွိၿပီ။

မွတ္ခ်က္။ ။ enaged with ဟု with ႏွင့္ မသံုးရ။ engaged to ဟု to ျဖင့္သံုးပါ။

> engagement (n) - လက္ထပ္ရန္ေစ့စပ္ျခင္း။
John and Susan anounced their engagement yesterday.
မေန႔က ဂၽြန္နဲ႔ ဆုဆန္တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ့ေစ့စပ္မႈေၾကာ္ျငာလိုက္ပါတယ္။

> break off (your/her) engagement (v) - ေစ့စပ္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။
Marak broke off her engagement when she found out that David had been in love with another woman.
 ေဒးဗစ္တစ္ေယာက္ တစ္ျခားအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ေၾကာင္းကို သိလိုက္ရေသာခါ  Marak က (ေဒဗစ္နဲ႔) သူမရဲ့ ေစ့စပ္ျခင္းဖ်က္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။

> engagement ring (n) - ေစ့စပ္ လက္စြပ္။
Has he bought you an engagement ring yet?
အခုထိ သူက မင္းအတြက္ ေစ့စပ္လက္စြပ္မဝယ္ေသးဘူးလား။

> fiance/ fiancee (n) - ေစ့စပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသား/ ေစ့စပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး။ (fiancee - က “ေစ့စပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသမီး”။ fiance - ေစ့စပ္ထားေသာ အမ်ဳိးသား”)
I want my fiancee to meet my parents and relatives.
ငါ့ႏွင့္ေစ့စပ္ထားတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကို ငါ့မိဘ၊ ငါ့ေဆြမ်ဳိးေတြနဲ႔ ေတြ႔ေစခ်င္တာ။
She didn't know that Henry was Marie's fiance.
ဟန္နရီဟာ ေမရီနဲ႔ေစ့စပ္ထားသူဆိုတာ သူမ မသိခဲ့ပါဘူး။
 
6. Married


> married (adj) - အိမ္ေထာင္႐ွိေသာ။ လက္ထပ္ထားေသာ။
Are you married or single?
ခင္ဗ်ားက အိမ္ေထာင္သည္လား လူလြတ္လား။

>be married (v) - လက္ထပ္သည္။
I and she have been married for 15 years.
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ သူမက လက္ထပ္ထားၾကတာ ၁၅ ႏွစ္႐ွိၿပီ။

> married to - ကို/ႏွင့္ လပ္ထပ္ထားေသာ။
She's married to a famous actor.
သူမဟာ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္နဲ႔ လပ္ထပ္ထားတယ္။

မွတ္ခ်က္။ married with ဟု with ႏွင့္မသံုးရ။ married to ဟု to ျဖင့္သံုးပါ။

>married man/ married woman - အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ဳိးသား/ အမ်ဳိးသမီး။
A married man with three children is going to school.
ကေလးသံုးေယာက္နဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းကိုသြားေနတယ္။

> wife (n) wives (pl) - ဇနီး။ မယား။ အိမ္႐ွင္မ။
You should take care of your wife more while she is pregnant.
အိမ္႐ွင္မ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားစဥ္တြင္ မင္းက သူမကို ပိုၿပီးဂ႐ုစိုက္သင့္တယ္။
Don't go out, leaving your wives and your children at home.
မင္းတို႔ မိန္းမေတြနဲ႔ ကေလးေတြကို အိမ္မွာထားၿပီး အျပင္မသြားၾကပါနဲ႔။

>husband (n) -  လင္ေယာက်္ား။

I don't like Nwe Nwe's husbnad very much.
 ႏြယ္ႏြယ္ေယာက်္ားကို သိပ္ၿပီးၾကည့္မရဘူး။
Twan Twan is her second husband.
ထြန္းထြန္းဟာ သူမရဲ့ ဒုတိယေျမာက္ ခင္ပြန္းျဖစ္တယ္။

> partner (n) - အတြဲ။ ၾကင္ေဖာ္။ အိမ္ေထာင္ဖက္။ ခင္ပြန္း။ (လက္ထပ္ထားသည္ျဖစ္ေစ လက္မထပ္ဘဲျဖစ္ေစသံုးသည္)
Can people bring their partners to the office party?
လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ ၾကင္ေဖာ္ေတြကို ႐ံုးပါတီပြဲသို႔ ေခၚယူလာႏိုင္သလား။

> couple (n) - စံုတြဲ။ (အထူးသျဖင့္ လက္ထပ္ၿပီးထားသည့္ အတြဲ)
An elderly couple sat in total silence in the corner of the restaurant.
အဖြားႀကီးတို႔အတြဲတစ္တြဲ စားေသာက္ဆိုင္ေဒါင့္ကေလးမွာ တိတ္ဆိတ္ေနၾကလိုက္တာ။


7. Not Married

> not married (adj) - လက္မထပ္ထားေသာ။
Jeff and Paula have two children, but they're not actually married.
Jeff ႏွင့္ Paula တို႔မွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္႐ွိေပမယ့္၊ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သူတို႔ကဟာ လက္မထပ္ၾကေသးဘူး။

>single (adj) - လူပ်ဳိ၊ လူလြတ္ျဖစ္ေသာ။ အိမ္ေထာင္မ႐ွိေသာ။
I used to go out a lot more when I was single.
ငါ လူပ်ဳိလူလြတ္ဘဝတုန္းက ေတာ္ေတာ္ကို အျပင္သြားေလ့႐ွိခဲ့တယ္။

> single parent (n) - ကေလးမ်ားကို တစ္ေယာက္တည္းအုပ္ထိမ္းသည့္ မိခင္/ ဖခင္။
It is extremely difficult being a single parent.
ကေလးကိုတစ္ေယာက္တည္းအုပ္ထိမ္းသူျဖစ္ရတာ အခက္ခဲ့ဆံုးပဲ။

> unmarried (adj) - လူပ်ဳိ လူလြတ္ျဖစ္ေသာ။ လံုးဝလက္မထပ္ဖူးေသာ။
She has tree unmarried sons.
သူမမွာ သားလူပ်ဳိသံုးေယာက္႐ွိတယ္။

> bachelor (n) - လူပ်ဳိ။
My brother is a bachelor.
ငါ့အစ္ကိုက လူပ်ဳိတစ္ေယာက္ပါဗ်။

> spinster (n) - အပ်ဳိ။
They are spinsters.
သူတို႔က အပ်ဳိေတြပါကြာ။

8. Not Married Any More

>divorced (adj) - တရားဝင္ ကြာ႐ွင္းထားေသာ။ တရားဝင္ ျပတ္စဲထားေသား
He's living with a divorced woman and her two children.
သူကေတာ့ မုဆိုးမတစ္ေယာက္ႏွင့္ သူမရဲ့ ကေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အတူေနတယ္။

> be/ get divorced (v) - တရားဝင္ ကြား႐ွင္းသည္။ တရားဝင္ျပတ္စဲသည္။
Her parents are divorced.
သူမရဲ့မိဘေတြက ကြာ႐ွင္းလိုက္ၾကၿပီ။
They got divorced only three years after they got married.
သူတို႔က လက္ထပ္ၿပီး သံုးႏွစ္ပဲေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ကြာ႐ွင္းခဲ့ၾကတယ္။

>divorce (n) - တရားဝင္ ကြာ႐ွင္းျခင္း။ တရားဝင္ ျပတ္စဲျခင္း။
She told me she wanted a divorce!
သူမက ကြာ႐ွင္းခ်င္တယ္ဆိုၿပီး ငါ့ကိုေျပာခဲ့တယ္။
A third of all marriages in Britain end in divorce.
 ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္သည္ ၃%တို႔ဟာ ကြာ႐ွင္းျပတ္စဲျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္ၾကတယ္။

> divorcee (n) - တစ္ခုလပ္ (အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီး)။

At first, I don't know she is a divorcee.
အစကေတာ့ သူမဟာ တစ္ခုလပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ငါ့မသိဘူး။

> ex-husband/ ex-wife (n) - ခင္ပြန္းေဟာင္း/ ဇနီးေဟာင္း။
His ex-wife never lets him see the children.
သူ႔ရဲ့ဇနီးေဟာင္းက သူ႔ကို ကေလးေတြနဲ႔ လံုးဝေတြ႔ခြင့္မေပးဘူး။
He is her ex-husband.
သူကေတာ့  သူမရဲ့ ခင္ပြန္းေဟာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

>be separated (v) - (အိမ္ေထာင္) ကြဲသည္။ (တရားဝင္မကြာ႐ွင္းရေသး။)

I didn't know Linda and Mike were separated.
Linda နဲ႔ Mike တို႔ကြဲေနၾကတာကို ငါမသိဘူး။

> split up (v) - (အိမ္ေထာင္) ကြဲသည္။
They are always arguing but I don't think they'll ever split up.
သူတို႔ကေတာ့ အၿမဲတမ္း ျငင္းခံု ရန္ျဖစ္ေနၾကတာပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ကြဲၾကလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ငါမထင္ပါဘူး။

> split up + with (v)- (အိမ္ေထာင္) ႏွင့္ ကြဲသည္။
Have you heard? Katie's spliting up with Andrew!
ခင္ဗ်ားၾကားၿပီးၿပီလား။ ကစ္တီ ႏွင့္ အန္ဒေရာတို႔ ကြဲေနၾကာတာေလ။

> widow (n) - မုဆိုးမ။
Mr Jarvis died suddenly, leaving a widow and four children.
ကေလး (၄) ေယာက္နဲ႔ မုဆိုးမတစ္ေယာက္ကိုထားၿပီး Mr Jarvis ဟာ ႐ုတ္တစ္ရက္ေသဆံုးသြားခဲ့တယ္။

> widower (n) - မုဆိုးဖို။
He's been a widower for eight years now.
သူကေတာ့ မုဆိုးဖိုတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနတာ ၈ ႏွစ္ေတာင္မွ႐ွိေနၿပီဗ်။


9. Connected With People Who Are Married

> married life (n) - အိမ္ေထာင္သည္ဘဝ။
After 30 years of married life with Kyaw Mg, she feels that she is the luckiest one in the world.
 ေက်ာ္ေမာင္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္ဘဝနဲ႔ႏွစ္(၃၀)ၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ သူမဟာ ကမၻာေပၚတြင္ ကံအေကာင္းလူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ခံစားမိတယ္။

> marital (adj) - အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ။ လင္ခန္းမယားခန္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ။

= marital problems/ violence/ difficulties/ breakdown
Their marital problems began when Martha lost her job.
မာသာ အလုပ္ျပဳတ္ေတာ့ သူတို႔အိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာက စေတာ့တာပဲ။
Marital breakdown can have a devastating effect on the children.
အိမ္ေထာင္ေရးပ်က္စီးျခင္းဟာ ကေလးေတြအေပၚ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။

> marital status (n) - အိမ္ေထာင္႐ွိ၊ မ႐ွိ။
မွတ္ခ်က္။  ။ Marital status ကို အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္း စသည့္ ႐ံုးအသံုးဆိုင္ရာတို႔တြင္ ေဖာင္ျဖည့္ေသာအခါ အသံုးမ်ားသည္။
ဥပမာ။  ။ Name: San San.  Age: 25.   Marital status: Single (Name: ______ Age: _________ Marital status: _________)

အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္႐ိုး)

(Longman Essential Activator - စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။)Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories