Tuesday, October 21, 2014

ဘာသာျပန္အပိုင္းအစမ်ား (၃) ကိုယ္တံုးလံုးျဖင့္ စက္ဘီးစီးသူကို ဖမ္းဆီး - အဂၤလိပ္သတင္း ဘာသာျပန္တင္ဆက္မႈ

Naked motorcyclist arrested

A Chiang Mai motorcyclist has gained a lot of attention for his riding apparel – or rather lack of it.

He was filmed on April 30 riding naked through the streets of downtown Chiang Mai. The video clip was posted to Facebook and soon just about everybody wanted to know who he was – including the police.

Police Region 5 deputy chief Chamnan Ruodreaw said officers launched an investigation into the matter after receiving complaints from people who had viewed the clip.

Pol Maj Gen Chamnan said police traced the IP address of the person who first posted the clip. That person then identified Mr Jetpol Chanboontawee, 24, as the naked motorcycle rider.

Mr Jetpol confessed that he was the rider in the clip, saying it was the result of a drunken challenge.

He told police he and his friend had attended a party at a restaurant in the Kad Choeng Doi area and became intoxicated. He was challenged by a friend and offered 1,000 baht to ride his motorcycle naked through the streets.

He said a man in the group, identified only as Bom, was the person who shot the video clip and posted it on Facebook.

Police will summon Mr Bom for questioning. They said he might face charges of violating the Computer Crime Act for posting the clip.

Police fined Mr Jetpol 1,000 baht for committing a lewd act in public and released him. No mention was made whether he will face charges of driving while intoxicated. ======================

=A Chiang Mai motorcyclist  - ခ်င္းမိုင္းသား စက္ဘီးစမားတစ္ေယာက္
= gain a lot of attention for - အတြက္/ေသာေၾကာင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကိုရ႐ွိလိုက္သည္။
You have gained a lot of attention for showing magic.
မ်က္လွည့္ျပေသာေၾကာင့္ မင္းကို လူေတြေတာ္ေတာ္ အာ႐ံုစိုက္ၾကတယ္။
They gained a lot of attention for their ability.
သူတို႔ရဲ့စြမ္းရည္ေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ (လူေတြရဲ့) ေတာ္ေတာ္လည္း အာ႐ံုစိုက္မႈကို ေတာ္ေတာ္လည္း ခံရတယ္။

= lack of+ N - ဘာမွမ႐ွိေသာ။
I'm lack of money.
ငါ့မွာေငြျပတ္သြားၿပီ။
They are lack of knowledge despite they got M.A degree.
သူတို႔ မာစတာဘြဲ႔ရခဲ့ၾကေသာ္လည္း အသိအညာဏ္မဲ့ၾကတယ္။=Be filmed - ဗြီဒီယို႐ိုက္သည္။
He was filmed when he went to Mrauk-U last year.
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ေျမာက္ဦးသြားတုန္းက သူ႔ကို ဗြီဒီယို႐ိုက္ခဲ့တယ္။
I will film you when you become an actor.
မင္းသ႐ုပ္ေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေသာအခါ ငါက မင္းကို ႐ုပ္႐ွင္႐ိုက္မွာေလ။


=through the streets of downtown Chiang Mai - ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းတို႔ကိုျဖတ္၍။ ခ်င္းမိုင္းၿမိဳ႕ထဲလမ္းတို႔ေတာက္ေလွ်ာက္။
= riding naked  - ကိုယ္တံုးလံုးျဖင့္ စက္ဘီးစီးလွ်က္
= video clip - ဗြီဒီယိုအတိုအထြာ
=soon just - မၾကာမီေလးမွာပဲ
The video clip was posted to Facebook. (၎)ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ေဖ့စ္ဘုခ္တြင္ တင္လိုက္သည္။

= S+want t+ V1 - (သိ)ခ်င္သည္။ (စား)ခ်င္သည္။ (ကိုယ္တိုင္)
About everybody wanted to know who he was – including the police.
ရဲသားအသားအပါအဝင္ လူတိုင္းနီးပါးက သူဘယ္သူလဲဆိုတာ သိခ်င္ခဲ့ၾကတယ္။
I want to study English.
ငါအဂၤလိပ္စာကို ေလ့လာခ်င္တယ္။
They want to know how to go to Kyauk-phru.
ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ကို ဘယ္လိုသြားရမလဲဆိုတာ သူတို႔သိခ်င္ၾကတယ္။=Officers launched an investigation into the matter.
သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြက ယင္းအေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကိုစတင္းလိုက္ပါၿပီ။
= view - ၾကည့္႐ႈသည္။

= after+V-ing/ N - ၿပီးေနာက္
= (the) N+who+v - ေသာ-----သူ
People who had viewed the clip - ယင္းဗြီဒီယိုဖိုင္ကိုၾကည့္ဖူးေသာလူမ်ား
The man who is studying English အဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာေနေသာသူ
After school, ေက်ာင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ
After studying English, အဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာၿပီးေနက္

After receiving complaints from people who had viewed the clip,
၎ဗီြဒီယိုဖိုင္ကို ၾကည့္လိုက္ရတဲ့လူေတြဆီက ေစာဒကတက္ၾကတာကို လက္ခံရ႐ွိၿပီးေနာက္

=Police traced the IP address of the person who first posted the clip.
ရဲသားေတြဟာ ပထမဆံုး၎ဗီဒီယိုဖိုင္ကိုတင္သူရဲ့ IP address ကိုေျခရာခံလိုက္သည္။

=Mr Jetpol confessed that he was the rider in the clip.
မစၥတာ ဂ်က္ပိုလ္ (Mr Jetpol) က ၎ဗြီဒီယိုဖိုင္ထဲမွ စက္ဘီးစီးေနသူဟာ သူျဖစ္ေၾကာင္းကိုဝန္ခံလိုက္သည္။
= saying it was the result of a drunken challenge
အရက္မူးမူးနဲ႔ ေလာင္းေၾကးထပ္မႈတစ္ခု၏အက်ဳိးဆက္အျဖစ္သာျဖစ္တယ္ဟုေျပာရင္းနဲ႔


 =became+Adj/ N - ျဖစ္လာသည္။ (ေပ်ာ္လာသည္။ ခ်မ္းသာလာသည္။ ဆရာျဖစ္လာသည္။)
I became intoxicated.
ကၽြန္ေတာ္အရက္မူလာၿပီး။
They became rich.
သူတို႔ခ်မ္းသာလာၾကၿပီ။
My younger sister will become a clever teacher.
ငါ့ရဲ့ညီမေလးကေတာ့ ေတာ္တဲ့ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာမွာပါ။
You will become a teacher.
ခင္းဗ်ားဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာမွေပါ့။

=challenge - ေလာင္းေၾကးထပ္ စိတ္ေခၚလိုက္သည္။
He was challenged by his friend.
သူဟာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းရဲ့ စိတ္ေခၚမႈကိုခံလိုက္ရတယ္။

= attended - တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
He and his friend had attended a party at a restaurant in the Kad Choeng Doi area.
သူႏွင့္သူ႔ရဲ့သူငယ္ခ်င္းတို႔ဟာ Kad Choeng Doi ေဒသတြင္ ပါတီပြဲတစ္ခုကိုတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

= shot (shooting, shot, shot) - ဓာတ္ပံု/ဗြီဒီယို႐ိုက္သည္။ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္သည္။
= identified only as Bom - ဘြန္ (Bom)ဆိုတဲ့အမည္ေလာက္ပဲ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတဲ့
Aman in the group was the person who shot the video clip and posted it on Facebook.
သူတို႔အုပ္စုထဲက လူတစ္ေယာက္က အဲဒီဗီဒီယိုကို႐ိုက္ၿပီး ေဖ့စ္ဘုခ္ေပၚမွာတင္လိုက္သည္။


= S+might+V - ႏိုင္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ႐ွိသည္။ 
= Crime - ျပစ္မႈ။ ရာဇဝတ္မႈ။
They said he might face charges of violating the Computer Crime Act for posting the clip.
၎ဗြီဒီယိုဖိုင္ကို အြန္လိုင္းမွာတင္ေသာေၾကာင့္ ဘြန္(Bom) ဟာ  ကြန္ပ်ဴတာျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္မႈအတြက္ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရႏိုင္ဖြယ္႐ွိတယ္ဟု ရဲေတြက ေျပာၾကားလိုက္တယ္။
=Police will summon Mr Bom for questioning.
ရဲကေနၿပီး မစၥတာဘြန္ (Mr Bom) ကို စံုစမ္းေမးျမန္းဖို႔ ဆင့္ေခၚလိုက္သည္။

=fine - ဒဏ္ေငြ႐ိုက္သည္။
= for committing - ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္
= release - လႊတ္လိုက္သည္။
Myanmar prisoners were released from Insein prison.
ျမန္မာ့အက်ဥ္းသားေတြကို အင္းစိန္ေထာင္မွ လႊတ္ေပးလိုက္သည္။
The president U Thein Sein has released more than 1,000 political prisoners.
သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ေပးလိုက္ပါတယ္။
Police fined Mr Jetpol 1,000 baht for committing a lewd act in public and released him.
ရဲက မစၥတာ ဂ်က္ေပါလ္ (Mr Jetpol)ကို အမ်ားျပည္သူေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ (ျမင္ကြင္းတြင္) မဖြယ္မရာျပဳမႈအတြက္ ဘတ္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လႊတ္ေပးလိုက္သည္။


naked - အဝတ္မပါေသာ။
arrested - ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။
attention - စိတ္ဝင္စားျခင္း။
apparel - အဝတ္အစား။
lack - ဘာမွမ႐ွိေသာ။
deputy - လက္ေထာက္။
lanuch - စတင္လိုက္သည္။
investigation - စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ။
matter - ကိစၥ။  အေရးႀကီးသည္။ အေျခအေန။ အေၾကာင္းရင္း။
complaint - ေစာဒက။ ေစာဒကတက္သည္။
trace - ေျခရာခံ၍လိုက္႐ွာသည္။
IP address ( Internet Protocol Address) - အင္တာနက္ လိပ္စာ။
identified - ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။
confess - ဝန္ခံသည္။ မွန္ကန္ေၾကာင္းထြက္ဆိုသည္။
drunken - အရက္မူးေနေသာ။
challenge - စိန္ေခၚသည္။ ေလာင္းေၾကးထပ္ၿပီးစိတ္ေခၚသည္။ စိန္ေခၚမႈ။
intoxication - မူးယစ္ျခင္း။
summon - ဆင့္ေခၚသည္။
charge - ဒဏ္႐ိုက္သည္။ ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရသည္။ တရားစြဲသည္။ စြဲခ်က္တင္သည္။ အမိန္႔ေပးသည္။
violate - ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္သည္။ စာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳိးေဖာက္သည္။
Act - ဥပေဒ။ အက္ဥပေဒ။
fine - ဒဏ္ေငြ႐ိုက္သည္။
commit - က်ဴးလြန္သည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္။ ခ်ဳိးေဖာက္သည္။
lewd - ညစ္ညမ္းေသာ။ ရိုင္းပ်ေသာ။
in public - လူျမင္ကြင္းတြင္။ အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းတြင္။
release - လႊတ္လိုက္သည္။ ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။
mention - မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ေျပာၾကားသည္။
baht - ထိုင္းႏိုင္ငံသံုး ဘတ္ေငြ။
motorcyclist - စက္ဘီးစီးသမား။
motorcycle rider - စက္ဘီးစီးသူ။

 ___ အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္႐ိုး)

Ref: Bangkok Post Learning English

Sunday, October 19, 2014

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၏ အဂၤလိပ္ အေခၚအေဝၚမ်ား

Acacia - ကင္မြန္းခ်ဥ္ရြက္
Sour green/Roselle/Sorrel/Kenaf - ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္
Marrow / chayote / chaico - ေဂၚရခါးသီး
Cabbage - ေဂၚဖီထုပ္ၿဖဴ
Asparagus - ကညြတ္
Spinach - ဟင္းႏုႏြယ္
Egg plant / Aubergine - ခရမ္းသီး
Bamboo shoot - မွ်စ္
Bean curds - ပဲၿပား
Bean spouts - ပဲပင္ေပါက္
tomato - ခရမ္းခ်ဥ္သီး
Gourd - ဗူးခါးသီး ( အေသးစား )
Calabash - ဘူးသီး
Calabash shoot - ဘူးညႊန္႕
Bitter gourd/ karilla fruit - ၾကက္ဟင္းခါးသီး
carrot - မုန္လာဥနီ (ရွည္ ေမ်ာေမ်ာ ပံု)
beet root - မုန္လာဥနီ (အလံုး ပံု)
White radish / turnip - မုန္လာဥၿဖဴ အၾကီး
Red radish - မုန္လာဥ နီ အလံုးေသး
Cauliflower - ပန္းေဂၚဖီ
Chinese cabbage - မုန္ညင္းၿဖဴ (တရုပ္)
White mustard - မုန္ညင္းၿဖဴ (ၾကံမဆိုင္)
cucumber - သခြားသီး
Gherkin - သခြားငယ္ ( ခ်ဥ္ )
Musk melon - သခြားသီးေမႊး
White pumpkin - ေက်ာက္ဖရံုသီး
yellw pumpkin - ေရႊဖရံုသီး
Okra / lady's fingure - ရံုးပေတသီး
capsicum - bell pepper
spring onion - ၾကက္သြန္ၿမိတ္
garlic - ၾကက္သြန္ၿဖဴ
cardamon - ဖာလာေစ႕
star of aniseed - နာနတ္ပြင္႕
ginger - ဂ်င္း
chives - ဂ်ဴးဖူး
clove - ေလးညွင္းပြင့္
cumin - ဇီယာ
basil - ပင္စိမ္းရြက္
bay leave - ကရေ၀းရြက္
lemon grass - စပါးလင္
nut meg - ဇာဒိပိုသီး
Cinnamon bark - သစ္ဂ်ပိုးေခါက္
licorice or sweet wood - ႏြယ္ခ်ဳိ
shallot or small onion - ၾကက္သြန္နီအေသးစား
salt - ဆား
chilli powder - ငရုပ္သီးမူန္႕
green chilli - ငရုပ္သီးစိမ္း
pepper/hot pepper/ cayenne pepper - ငရုပ္ေကာင္း
curry leaf - ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္းရြက္
pepper corn/ black pepper - ငရုပ္ေကာင္း
leek ( shallot, scallion ) - ၾကက္သြန္ၿမိတ္
seasoning powder ( monosodium glutamate powder ) - အခ်ဳိမူန္႕
celery or chinese persley - တရုပ္နံနံ
coriander leaf/ seeds - နံနံရြက္ နံနံပင္
mustard seeds - မုန္ညင္းေစ့
mustard leaf - မုန္ညင္းရြက္
mint - ပူစီနံ
tamarind - မန္က်ည္းသီး
turmeric powder - နႏြင္းမွဳန့္
saffron - ဂုန္မာန္


 ___Credit: The Express Times

ေအေကာင္ေခ် ငါ့ကို အထူးထူးေျပာမနိန္ေက့


ေက်ာက္ျဖဴက ေဇာ္ေဇာ္တစ္ေယာက္ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္းပိုင္က စက္႐ံုတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္နိန္ေရ။ တစ္ရက္နိန္႔ခါ ေဇာ္ေဇာ္တစ္ေယာက္ ပခ်ီကာရီဝယ္စရာတိဟိမ့္လို႔ ဟတ္ယိုင္ (Hat Yai) ၿမိဳ႕ထဲက စ်ီးတစ္ခုသို႔လားၿပီးေက စ်ီးဝယ္နိန္ခီေရ။ ယင္းစ်ီးဝယ္နိန္ေရအခ်ိန္မွာ သူ႔ဝမ္းကြဲအစ္မတစ္ေယာက္က ဖုန္းလွမ္းဆက္ေတ။
“ေမာင္ေခ်... နိန္ေကာင္းေရမေဟာက္လား”
“နိန္ေကာင္းပါေရေဝါ မမ”

“ အဂု အလုပ္မွာလား။ အေစာ္မွာေရာင္”
“ဖာခ် စ်ီးကိုေရာက္နိန္ပါေရမမ”

“ေအေကာင္ေခ် ငါ့ကိုအထူးထူးေျပာမနိန္ေက့ တခ်က္”
“ယာ! ေဟာက္ေတလွက္ မမ၊ ငါ ဖာခ်စ်ီးကိုေရာက္နိန္ပါေရေဒ”

“ေအေကာင္ေခ် ငါ့ကိုအထူးထူး”

 ငါ့အစ္မ အေစာ္ျဖစ္လို႔ “ေအေကာင္ေခ် ငါ့ကိုအထူးထူးေျပာမနိန္ေက့ တခ်က္” လို႔ေျပာေရာင္ဂု ဆိုၿပီးေက ေဇာ္ေဇာ္တစ္ေယာက္ စဥ္းစားၾကည့္မိေရ။
ေနာက္ခါမွ သူအေျဖကိုသိလိုက္ေတ။ “ဖာခ်” ဆိုစြာက ကိုယ့္႐ို႕ေဒသစကားမွာဆိုေက ေကာင္း႐ိုင္းေရစကားတစ္ခု။ ေယနျဖစ္လို႔ ငါ့အစ္မ တမ်ဳိးထင္လားစြာမလားဂု ဆိုၿပီး
သေဘာေပါက္လားလီေရ။

အမွန္က သူေျပာေရ “ဖာခ်စ်ီး” ဆိုစြာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၊ ဟတ္ယိုင္ေဒသတစ္ဝန္းမွာ အလုပ္လုပ္နိန္ကတ္ေတ ျမန္မာျပည္သားတိ ေခၚကတ္ေတ စ်ီးတစ္စ်ီးတစ္ခု။
“ဖာခ်စ်ီး” ဆိုေက ဟတ္ယိုင္တစ္ခြင္က ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားတိ မသိလူမဟိေရ စ်ီးတစ္စ်ီး။ ထိုင္းႏိုင္ငံက စ်ီးသယ္မတိေတာင္မွ ျမန္မာစကား မပီကလာန စ်ီးေရာင္းနိန္ကတ္ေတ နိန္ရာတစ္ခု။ ျမန္မာႏိုင္ငံသား စ်ီးတိလည္း အမ်ားႀကီးဟိေရ နိန္ရာတစ္ခုမေဟာက္ပါလား။ ယင္းစ်ီးနာမည္ကား “ဖာခ်စ်ီး”။
ျဖစ္ႏိုင္ေစာ္က “Bazaar - ဘဇာ (စ်ီး)”  က “ဖဇာ” ယင္းနိန္လို႔ “ဖာခ်” ဆိုၿပီး ဘာသာျပန္လာကတ္ေတလို႔ထင္မိပါေရ။
ဥပမာ။  ။ Facebook ကို “ေဖ့ဘုတ္”၊ “ဖီးဘုတ္”၊ Online ကို “ေအာက္လိုင္း”၊ “ေအာင္လိုင္း”၊ စသည္ျဖင့္။
 
(ဝန္ခံခ်က္။  ။ေက်ာက္ျဖဴက “ကိုအီးေယာင္” ႀကံဳဖူးေရ အတြိ႔အႀကံဳကို ျပန္လို႔မွ်ဝီပါေရ။)

___ အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္႐ိုး)
၁၉-၁၀-၂၀၁၄


Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories