Thursday, November 17, 2011

အတူတကြ

အတူတကြ

အတူတကြ၊ ႐ွိေနၾကခိုက္
မိဘေက်းဇူး၊ ဆပ္တံု႔ဦးေလာ့။

အတူတကြ၊ ႐ွိေနၾကခိုက္
ဆရာေက်းဇူး၊ ဆပ္တံု႔ဦးေလာ့။

အတူတကြ၊ ႐ွိေနၾကခိုက္
ခ်စ္စကို႐ွည္၊ ရန္ မာန္ေျပလ်က္
မိတ္ေဆြခ်င္းခ်င္း၊ ခ်စ္႐ိုင္းပင္းေလာ့။

အတူတကြ၊ မ႐ွိၾကဘဲ
သူကတစ္႐ြာ၊ ကိုယ့္မွာတစ္ေျမ
ျခားနားေလမွ၊ လြင့္ေႂကြတိမ္းပါး
ကာလမ်ားသို႔၊ ျပန္သြားခ်င္လို
လြမ္းအားပိုေသာ္၊
အလိုဆႏၵ၊ မျပည့္ဝဘဲ
တမ္းတျခင္းသာ၊ အသည္းလႊာဝယ္
ဒဏ္ရာအျဖစ္၊ ထင္က်န္ရစ္ကာ
အခ်စ္ေပ်ာက္ဆံုး တတ္ေလသည္။
.....o.......
ျမင္းမူ ေမာင္ႏိုင္မိုး

ျမဝတီမဂၢဇင္း (၁၉၉၄-ေဖေဖာ္ဝါရီလ)

The Eight Parts of Speech - စကားႀကီး (၈) မ်ဳိး

The Eight Parts of Speech - စကားႀကီး (၈) မ်ဳိး

စကားလံုး တစ္လံုးခ်င္းစီတိုင္းသည္ ဒီစကားႀကီး (၈) ထဲမွာ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးစီ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါသည္။
၄င္း စကားႀကီး (၈)တို႔ဟူသည္ကား-

  1. Noun - နာမ္ပုဒ္
  2. Pronoun - နာမ္စားပုဒ္
  3. Verb - ႀကိယာ
  4. Adjective - နာမဝိသေသန
  5. Adverb - ႀကိယာ ဝိေသသန
  6. Preposition - ဝိဘတ္
  7. Conjunction - စကားဆက္
  8. Interjection - သမၺႏၶ
တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။1.   Noun -  နာမ္ပုဒ္        
သက္႐ွိ၊ သက္မဲ့အရာဝတၳဳတို႔၏ အမည္နာမဟူသမွ်ကို Noun - နာမ္ပုဒ္ဟုေခၚသည္။
ဥပမာ။ ။               Man - လူႀကီးBoy - လူကေလး။ Girl - မိန္းကေလး။ Dog - ေခြး။ Cat - ေၾကာင္Bird - ငွက္။ Book - စာအုပ္။ Pencil - ခဲတံ။ Table - စားပြဲခံု။ Chalk - ေျမျဖဴခဲ။ School - ေက်ာင္း။ Ma San Htwe - မစန္းေထြး။  Mg Mra Kyaw - ေမာင္ျမေက်ာ္။
 
Eight Pronouns (နာမ္စား - လံုး)      
Person
Singular (အနည္းကိန္း)
Plural (အမ်ားကိန္း)
First Person
I
We
Second Person
You
You


He

Third Person
She
They

It

မွတ္ခ်က္။    Ko Ko, Ma Ma, Su Su, စသည္တို႔ကိုလည္း Third Personုေခၚသည္။ (I,   we, you, you တို႔ကလြဲရင္ အကုန္လံုးကို Third Person ဟုေခၚသည္။)
ေအာက္ပါနာမ္စားတို႔အား တစ္လံုးစီကို (၅) အလြတ္က်က္မွတ္ပါ
Subject Pronouns
သည္
Object Pronouns
ကို၊ အား
Possessive Adjective
Possessive Pronouns
၏ဟာ
Reflexive Pronouns ကုိယ္တိုင္
I
Me
My
Mine
Myself
We
Us
Our
Ours
Ourselves
You
You
Your
Yours
Yourself
You
You
Your
Yours
Yourselves
He
Him
His
His
Himself
She
Her
Her
Hers
Herself
It
It
Its
Its
Itself
They
Them
Their
Theirs
themselves


Eight Pronouns (နာမ္စား - လံုး) ကို အဓိပၸါယ္ႏွင့္တကြက်က္မွတ္ပါ
I
ကၽြႏ္ုပ္၊ ကၽြန္ေတာ္၊ ကၽြန္မ၊ ကိုယ္၊ ငါ
We
ကၽြႏ္ုပ္တို႔၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔၊ ကၽြန္မတို႔၊ ကိုယ္တို႔၊ ငါတို႔
You
သင္၊ မင္း၊ ႐ွင္၊ နင္၊ ခင္ဗ်ား
You
သင္တို႔၊ မင္းတို႔၊ ႐ွင္တို႔၊ နင္တို႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔
He
သူ (ေယာက်္ားမ်ားအတြက္သာသံုး)
She
သူမ (မိန္းကေလးမ်ားအတြက္သာသံုး)
It
ထိုဟာ (သက္မဲ့ အရာဝတၳဳႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားအတြက္သာသံုး)
They
သူတို႔၊ သူမတို႔၊ ၎တို႔၊ ထိုဟာတို႔ (He, She, It တို႔၏အမ်ားအျဖစ္ They ကိုသံုး)
ADJECTIVE (နာမဝိေသသန)

Adjective (နာမဝိေသသန) ပုဒ္ဟူသည္ Noun’ (နာမ္ပုဒ္) ကိုအထူးျပဳသည္။
S + BE + Adjective .     >> She is pretty.
S + BE + an/an/the + Adjective + N     >> She is a lovely lady.


Commom Adjectives - အသံုးမ်ားေသာ နာမဝိေသသနမ်ား

fine = ေကာင္းမြန္ေသာ၊ သာယာေသာ
well =ေကာင္းေသာ
healthy =က်န္းမာေသာ
ill = ဖ်ားနာေသာ
glad = ဝမ္းသာေသာ
sleepy = အိပ္ငိုက္ေသာ
foolish = မုိက္မဲေသာ
rude = မိုက္႐ိုင္းေသာ
rich = ခ်မ္းသာေသာ
poor = ဆင္းရဲေသာ
dead = ေသေသာ
correct = မွန္ကန္ေသာ
attentive (to) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
different (from) = ျခားနားေသာ
hardworking = အလုပ္ႀကိဳး စားေသာ
persuasive = ဆြဲေဆာင္ေသာ၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းေသာ
changeable = ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ
angry (with – sb/ to sth) = စိတ္ဆိုးေသာ
hungry - ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ
thirsty = ေရဆာေသာ
successful = ေအာင္ျမင္ေသာ
interesting = စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ
scenic = ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းလွပေသာ
dependent (on/ upon) = မွီခိုေသာ
costly = ေစ်းႀကီးေသာ
expensive = ေစ်းႀကီးေသာ
rainy = မိုး႐ြာေသာ
delicious = အရသာ႐ွိေသာ
attractive = ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ
active = သြက္လက္ ဖ်တ္လတ္ေသာ
able = စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ
jealous (of) = မနာလို/ သဝန္တိုေသာ
absent (from) = ပ်က္ကြက္ေသာ
skillful = ကၽြမ္းက်င္ေသာ
splendid = ခန္႔နားႀကီးက်ယ္ေသာ
slippery = ေခ်ာ္ေသာ
terrible = ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ
original = မူရင္းျဖစ္ေသာ
patient (with) = ေသးခံေသာ၊ စိတ္႐ွည္ေသာ
possible = ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
numerous = အေရအတြက္မ်ားေသာ
shy = ႐ွက္ေသာ
shameful = အ႐ွက္တကြဲျဖစ္ေသာ
pious = ဘုရားတရားၾကည္ညိဳေသာ
religious = ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
reasonable = အေၾကာင္းအက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ
obtainable = ရ႐ွိႏိုင္ေသာ
serious = ျပင္းထန္ေသာ
necessary = လိုအပ္ေသာ
noisy = ဆူညံေသာ
safe = လံုၿခဳံေသာ၊ ေဘးကင္းေသာ
salty =ဆားငန္ေသာ
satisfactory = စိတ္ေၾကနပ္စရာေကာင္းေသာ
narrow = က်ဥ္းေျမာင္းေသာ
wide = က်ယ္ေသာ
shallow = ေရတိမ္ေသာ
modern = ေခတ္မီေသာ
natural =သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေသာ
artificial = ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ
honest = ႐ိုးသားေသာ
important = အေရးႀကီးေသာ
convenient = အဆင္ေျပေသာ
loose = ေခ်ာင္ေသာ၊ ပြေသာ
light = ေပါ့ေသာ၊ လင္းေသာ
tight = က်ပ္ေသာ
thankful (to) = ေက်းဇူးတင္ေသာ
lucky = ကံေကာင္းေသာ
in the habbit of = အေလ့အထ႐ွိေသာ
hard of hearing = နားေလးေသာ
fashionable = ေခတ္ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေသာ၊ ဖက္႐ွင္က်ေသာ
fond (of) = ႏွစ္သက္ေသာ၊ သေဘာက်ေသာ
funny = ရယ္စရာေကာင္းေသာ
happy = ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ
dark = ေမွာင္ေသာ
generious = ရက္ေရာေသာ
stingy = ကပ္ေစးနဲေသာ
excellent = အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ
present = မပ်က္ကြက္ေသာ၊ တက္ေရာက္ေသာ
obedient (to) = နာခံေသာ
kind (to) = သနားၾကင္နာေသာ
helpful = ကူညီေသာ
silent = တိတ္ဆိတ္ေသာ
careful (of) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
cheap = ေစ်းေပါေသာ
content (with) =ရာင့္ရဲေသာ
desirous = ဆႏၵ႐ွိေသာ
complete = ၿပီးျပည့္စံုေသာ
exciting = စိတ္လႈပ္႐ွားစရာေကာင္းေသာ
proud (of) = မာနႀကီးေသာ
continuous = ဆက္လက္ေသာ
boastful (of/about) = ၾကြားဝါေသာ
beautiful = လွပေသာ
handsome = ခန္႔ညားေသာ
pretty = ေၾကာ့႐ွင္းေသာ၊ ယဥ္ေသာ
famous = ေက်ာ္ၾကားေသာ
strange = ထူးဆန္းေသာ
wonderful = အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ
lazy = ပ်င္းရိေသာ
aimless = ရည္႐ြယ္ခ်က္မ႐ွိေသာ
certain = ေသခ်ာေသာ
sure = ေသခ်ာေသာ
cloudy = တိမ္ထူေသာ
comfortable = သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိေသာ
decisive = ဆံုးျဖတ္ေသာ
faithful (to) = သစၥာ႐ွိေသာ
doubtable (about/ of) = သံသယ႐ွိေသာ
far (from) = ေဝးကြာေသာ
deaf = နားပင္းေသာ
blind = မ်က္စိကန္းေသာ
dumb = ဆြံ႔အ,ေသာ
deep = နက္႐ႈိင္းေသာ
bifficult = ခက္ခဲေသာ
distant (from) = ေဝးကြာေသာ
eager = စိတ္အားထက္သန္ေသာ
polite = ယဥ္ေက်းေသာ
rough = ၾကမ္းတမ္းေသာ
efficient = အလုပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ
effective = ထိေရာက္ေသာ
empty = ဘာမွမ႐ွိေသာ
exact = တိက်ေသာ
national = တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင္ဆိုင္ေသာ
full (of) = ျပည့္ေသာ
tiresome = ေမာပန္းစရာေကာင္းေသာ
afraid (of) = ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ
amxious (about) = စိုးရိမ္ေသာ
blind = ကန္းေသာ
brave = ရဲရင့္ေသာ
bright =ေတာက္ပေသာ
busy (with) = အလုပ္မ်ားေသာ
clean = သန္႔႐ွင္းေသာ
clear = ႐ွင္းလင္းေသာ
equal (to) = တူညီေသာ
flat = ျပားေသာ
fortunate = ကံေကာင္းေသာ
greddy = ေလာဘႀကီးေသာ
fast = လ်င္ျပန္ေသာ
slow = ေႏွးေသာ
neat = ေသသပ္ေသာ
gentle = သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ
heavy = ေလးလံေသာ
hope (of/ about) = ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္႐ွိေသာ
large =ႀကီးေသာ
late = ေနာက္က်ေသာ
early = ေစာေသာ
level = ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ
like = တူေသာ
dirty = ညစ္ပတ္ေသာ
sore = နာက်င္ေသာ
stiff = ေတာင့္တင္းေသာ (ဇက္ေၾကာ စသည္..)
strong = သန္မာေသာ
weak = အားနည္းေသာ
essential  (to) = မ႐ွိမျဖစ္ေသာ
envious (of) = အားက်ေသာ

ADJECTIVE (နာမဝိေသသန)

Adjective (နာမဝိေသသန) ပုဒ္ဟူသည္ Noun’ (နာမ္ပုဒ္) ကိုအထူးျပဳသည္။
S + BE + Adjective .     >> She is pretty.
S + BE + an/an/the + Adjective + N     >> She is a lovely lady.


Commom Adjectives - အသံုးမ်ားေသာ နာမဝိေသသနမ်ား

fine = ေကာင္းမြန္ေသာ၊ သာယာေသာ
well =ေကာင္းေသာ
healthy =က်န္းမာေသာ
ill = ဖ်ားနာေသာ
glad = ဝမ္းသာေသာ
sleepy = အိပ္ငိုက္ေသာ
foolish = မုိက္မဲေသာ
rude = မိုက္႐ိုင္းေသာ
rich = ခ်မ္းသာေသာ
poor = ဆင္းရဲေသာ
dead = ေသေသာ
correct = မွန္ကန္ေသာ
attentive (to) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
different (from) = ျခားနားေသာ
hardworking = အလုပ္ႀကိဳး စားေသာ
persuasive = ဆြဲေဆာင္ေသာ၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းေသာ
changeable = ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ
angry (with – sb/ to sth) = စိတ္ဆိုးေသာ
hungry - ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ
thirsty = ေရဆာေသာ
successful = ေအာင္ျမင္ေသာ
interesting = စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ
scenic = ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းလွပေသာ
dependent (on/ upon) = မွီခိုေသာ
costly = ေစ်းႀကီးေသာ
expensive = ေစ်းႀကီးေသာ
rainy = မိုး႐ြာေသာ
delicious = အရသာ႐ွိေသာ
attractive = ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ
active = သြက္လက္ ဖ်တ္လတ္ေသာ
able = စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ
jealous (of) = မနာလို/ သဝန္တိုေသာ
absent (from) = ပ်က္ကြက္ေသာ
skillful = ကၽြမ္းက်င္ေသာ
splendid = ခန္႔နားႀကီးက်ယ္ေသာ
slippery = ေခ်ာ္ေသာ
terrible = ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ
original = မူရင္းျဖစ္ေသာ
patient (with) = ေသးခံေသာ၊ စိတ္႐ွည္ေသာ
possible = ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
numerous = အေရအတြက္မ်ားေသာ
shy = ႐ွက္ေသာ
shameful = အ႐ွက္တကြဲျဖစ္ေသာ
pious = ဘုရားတရားၾကည္ညိဳေသာ
religious = ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
reasonable = အေၾကာင္းအက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ
obtainable = ရ႐ွိႏိုင္ေသာ
serious = ျပင္းထန္ေသာ
necessary = လိုအပ္ေသာ
noisy = ဆူညံေသာ
safe = လံုၿခဳံေသာ၊ ေဘးကင္းေသာ
salty =ဆားငန္ေသာ
satisfactory = စိတ္ေၾကနပ္စရာေကာင္းေသာ
narrow = က်ဥ္းေျမာင္းေသာ
wide = က်ယ္ေသာ
shallow = ေရတိမ္ေသာ
modern = ေခတ္မီေသာ
natural =သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေသာ
artificial = ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ
honest = ႐ိုးသားေသာ
important = အေရးႀကီးေသာ
convenient = အဆင္ေျပေသာ
loose = ေခ်ာင္ေသာ၊ ပြေသာ
light = ေပါ့ေသာ၊ လင္းေသာ
tight = က်ပ္ေသာ
thankful (to) = ေက်းဇူးတင္ေသာ
lucky = ကံေကာင္းေသာ
in the habbit of = အေလ့အထ႐ွိေသာ
hard of hearing = နားေလးေသာ
fashionable = ေခတ္ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေသာ၊ ဖက္႐ွင္က်ေသာ
fond (of) = ႏွစ္သက္ေသာ၊ သေဘာက်ေသာ
funny = ရယ္စရာေကာင္းေသာ
happy = ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ
dark = ေမွာင္ေသာ
generious = ရက္ေရာေသာ
stingy = ကပ္ေစးနဲေသာ
excellent = အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ
present = မပ်က္ကြက္ေသာ၊ တက္ေရာက္ေသာ
obedient (to) = နာခံေသာ
kind (to) = သနားၾကင္နာေသာ
helpful = ကူညီေသာ
silent = တိတ္ဆိတ္ေသာ
careful (of) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
cheap = ေစ်းေပါေသာ
content (with) =ရာင့္ရဲေသာ
desirous = ဆႏၵ႐ွိေသာ
complete = ၿပီးျပည့္စံုေသာ
exciting = စိတ္လႈပ္႐ွားစရာေကာင္းေသာ
proud (of) = မာနႀကီးေသာ
continuous = ဆက္လက္ေသာ
boastful (of/about) = ၾကြားဝါေသာ
beautiful = လွပေသာ
handsome = ခန္႔ညားေသာ
pretty = ေၾကာ့႐ွင္းေသာ၊ ယဥ္ေသာ
famous = ေက်ာ္ၾကားေသာ
strange = ထူးဆန္းေသာ
wonderful = အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ
lazy = ပ်င္းရိေသာ
aimless = ရည္႐ြယ္ခ်က္မ႐ွိေသာ
certain = ေသခ်ာေသာ
sure = ေသခ်ာေသာ
cloudy = တိမ္ထူေသာ
comfortable = သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိေသာ
decisive = ဆံုးျဖတ္ေသာ
faithful (to) = သစၥာ႐ွိေသာ
doubtable (about/ of) = သံသယ႐ွိေသာ
far (from) = ေဝးကြာေသာ
deaf = နားပင္းေသာ
blind = မ်က္စိကန္းေသာ
dumb = ဆြံ႔အ,ေသာ
deep = နက္႐ႈိင္းေသာ
bifficult = ခက္ခဲေသာ
distant (from) = ေဝးကြာေသာ
eager = စိတ္အားထက္သန္ေသာ
polite = ယဥ္ေက်းေသာ
rough = ၾကမ္းတမ္းေသာ
efficient = အလုပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ
effective = ထိေရာက္ေသာ
empty = ဘာမွမ႐ွိေသာ
exact = တိက်ေသာ
national = တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင္ဆိုင္ေသာ
full (of) = ျပည့္ေသာ
tiresome = ေမာပန္းစရာေကာင္းေသာ
afraid (of) = ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ
amxious (about) = စိုးရိမ္ေသာ
blind = ကန္းေသာ
brave = ရဲရင့္ေသာ
bright =ေတာက္ပေသာ
busy (with) = အလုပ္မ်ားေသာ
clean = သန္႔႐ွင္းေသာ
clear = ႐ွင္းလင္းေသာ
equal (to) = တူညီေသာ
flat = ျပားေသာ
fortunate = ကံေကာင္းေသာ
greddy = ေလာဘႀကီးေသာ
fast = လ်င္ျပန္ေသာ
slow = ေႏွးေသာ
neat = ေသသပ္ေသာ
gentle = သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ
heavy = ေလးလံေသာ
hope (of/ about) = ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္႐ွိေသာ
large =ႀကီးေသာ
late = ေနာက္က်ေသာ
early = ေစာေသာ
level = ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ
like = တူေသာ
dirty = ညစ္ပတ္ေသာ
sore = နာက်င္ေသာ
stiff = ေတာင့္တင္းေသာ (ဇက္ေၾကာ စသည္..)
strong = သန္မာေသာ
weak = အားနည္းေသာ
essential  (to) = မ႐ွိမျဖစ္ေသာ
envious (of) = အားက်ေသာ

ADJECTIVE (နာမဝိေသသန)

Adjective (နာမဝိေသသန) ပုဒ္ဟူသည္ Noun’ (နာမ္ပုဒ္) ကိုအထူးျပဳသည္။
S + BE + Adjective .     >> She is pretty.
S + BE + an/an/the + Adjective + N     >> She is a lovely lady.


Commom Adjectives - အသံုးမ်ားေသာ နာမဝိေသသနမ်ား

fine = ေကာင္းမြန္ေသာ၊ သာယာေသာ
well =ေကာင္းေသာ
healthy =က်န္းမာေသာ
ill = ဖ်ားနာေသာ
glad = ဝမ္းသာေသာ
sleepy = အိပ္ငိုက္ေသာ
foolish = မုိက္မဲေသာ
rude = မိုက္႐ိုင္းေသာ
rich = ခ်မ္းသာေသာ
poor = ဆင္းရဲေသာ
dead = ေသေသာ
correct = မွန္ကန္ေသာ
attentive (to) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
different (from) = ျခားနားေသာ
hardworking = အလုပ္ႀကိဳး စားေသာ
persuasive = ဆြဲေဆာင္ေသာ၊ ေသြးေဆာင္ဖ်ားေယာင္းေသာ
changeable = ေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ
angry (with – sb/ to sth) = စိတ္ဆိုးေသာ
hungry - ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေသာ
thirsty = ေရဆာေသာ
successful = ေအာင္ျမင္ေသာ
interesting = စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ
scenic = ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းလွပေသာ
dependent (on/ upon) = မွီခိုေသာ
costly = ေစ်းႀကီးေသာ
expensive = ေစ်းႀကီးေသာ
rainy = မိုး႐ြာေသာ
delicious = အရသာ႐ွိေသာ
attractive = ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေသာ
active = သြက္လက္ ဖ်တ္လတ္ေသာ
able = စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ
jealous (of) = မနာလို/ သဝန္တိုေသာ
absent (from) = ပ်က္ကြက္ေသာ
skillful = ကၽြမ္းက်င္ေသာ
splendid = ခန္႔နားႀကီးက်ယ္ေသာ
slippery = ေခ်ာ္ေသာ
terrible = ေၾကာက္စရာေကာင္းေသာ
original = မူရင္းျဖစ္ေသာ
patient (with) = ေသးခံေသာ၊ စိတ္႐ွည္ေသာ
possible = ျဖစ္ႏိုင္ေသာ
numerous = အေရအတြက္မ်ားေသာ
shy = ႐ွက္ေသာ
shameful = အ႐ွက္တကြဲျဖစ္ေသာ
pious = ဘုရားတရားၾကည္ညိဳေသာ
religious = ဘာသာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
reasonable = အေၾကာင္းအက်ဳိးဆီေလ်ာ္ေသာ
obtainable = ရ႐ွိႏိုင္ေသာ
serious = ျပင္းထန္ေသာ
necessary = လိုအပ္ေသာ
noisy = ဆူညံေသာ
safe = လံုၿခဳံေသာ၊ ေဘးကင္းေသာ
salty =ဆားငန္ေသာ
satisfactory = စိတ္ေၾကနပ္စရာေကာင္းေသာ
narrow = က်ဥ္းေျမာင္းေသာ
wide = က်ယ္ေသာ
shallow = ေရတိမ္ေသာ
modern = ေခတ္မီေသာ
natural =သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေသာ
artificial = ျပဳျပင္ဖန္တီးထားေသာ
honest = ႐ိုးသားေသာ
important = အေရးႀကီးေသာ
convenient = အဆင္ေျပေသာ
loose = ေခ်ာင္ေသာ၊ ပြေသာ
light = ေပါ့ေသာ၊ လင္းေသာ
tight = က်ပ္ေသာ
thankful (to) = ေက်းဇူးတင္ေသာ
lucky = ကံေကာင္းေသာ
in the habbit of = အေလ့အထ႐ွိေသာ
hard of hearing = နားေလးေသာ
fashionable = ေခတ္ပံုစံအတိုင္းျဖစ္ေသာ၊ ဖက္႐ွင္က်ေသာ
fond (of) = ႏွစ္သက္ေသာ၊ သေဘာက်ေသာ
funny = ရယ္စရာေကာင္းေသာ
happy = ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းေသာ
dark = ေမွာင္ေသာ
generious = ရက္ေရာေသာ
stingy = ကပ္ေစးနဲေသာ
excellent = အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေသာ
present = မပ်က္ကြက္ေသာ၊ တက္ေရာက္ေသာ
obedient (to) = နာခံေသာ
kind (to) = သနားၾကင္နာေသာ
helpful = ကူညီေသာ
silent = တိတ္ဆိတ္ေသာ
careful (of) = ဂ႐ုစိုက္ေသာ
cheap = ေစ်းေပါေသာ
content (with) =ရာင့္ရဲေသာ
desirous = ဆႏၵ႐ွိေသာ
complete = ၿပီးျပည့္စံုေသာ
exciting = စိတ္လႈပ္႐ွားစရာေကာင္းေသာ
proud (of) = မာနႀကီးေသာ
continuous = ဆက္လက္ေသာ
boastful (of/about) = ၾကြားဝါေသာ
beautiful = လွပေသာ
handsome = ခန္႔ညားေသာ
pretty = ေၾကာ့႐ွင္းေသာ၊ ယဥ္ေသာ
famous = ေက်ာ္ၾကားေသာ
strange = ထူးဆန္းေသာ
wonderful = အံ့ၾသစရာေကာင္းေသာ
lazy = ပ်င္းရိေသာ
aimless = ရည္႐ြယ္ခ်က္မ႐ွိေသာ
certain = ေသခ်ာေသာ
sure = ေသခ်ာေသာ
cloudy = တိမ္ထူေသာ
comfortable = သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိေသာ
decisive = ဆံုးျဖတ္ေသာ
faithful (to) = သစၥာ႐ွိေသာ
doubtable (about/ of) = သံသယ႐ွိေသာ
far (from) = ေဝးကြာေသာ
deaf = နားပင္းေသာ
blind = မ်က္စိကန္းေသာ
dumb = ဆြံ႔အ,ေသာ
deep = နက္႐ႈိင္းေသာ
bifficult = ခက္ခဲေသာ
distant (from) = ေဝးကြာေသာ
eager = စိတ္အားထက္သန္ေသာ
polite = ယဥ္ေက်းေသာ
rough = ၾကမ္းတမ္းေသာ
efficient = အလုပ္ကၽြမ္းက်င္ေသာ
effective = ထိေရာက္ေသာ
empty = ဘာမွမ႐ွိေသာ
exact = တိက်ေသာ
national = တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင္ဆိုင္ေသာ
full (of) = ျပည့္ေသာ
tiresome = ေမာပန္းစရာေကာင္းေသာ
afraid (of) = ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ
amxious (about) = စိုးရိမ္ေသာ
blind = ကန္းေသာ
brave = ရဲရင့္ေသာ
bright =ေတာက္ပေသာ
busy (with) = အလုပ္မ်ားေသာ
clean = သန္႔႐ွင္းေသာ
clear = ႐ွင္းလင္းေသာ
equal (to) = တူညီေသာ
flat = ျပားေသာ
fortunate = ကံေကာင္းေသာ
greddy = ေလာဘႀကီးေသာ
fast = လ်င္ျပန္ေသာ
slow = ေႏွးေသာ
neat = ေသသပ္ေသာ
gentle = သိမ္ေမြ႔ေသာ၊ လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ
heavy = ေလးလံေသာ
hope (of/ about) = ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္႐ွိေသာ
large =ႀကီးေသာ
late = ေနာက္က်ေသာ
early = ေစာေသာ
level = ညီညာျပန္႔ျပဴးေသာ
like = တူေသာ
dirty = ညစ္ပတ္ေသာ
sore = နာက်င္ေသာ
stiff = ေတာင့္တင္းေသာ (ဇက္ေၾကာ စသည္..)
strong = သန္မာေသာ
weak = အားနည္းေသာ
essential  (to) = မ႐ွိမျဖစ္ေသာ
envious (of) = အားက်ေသာ

Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories