Saturday, October 24, 2015

Practice for how to use article - အာတီကယ္ အသံုးျပဳပံုျပဳနည္းေလ့က်င့္ခန္း

ဒီေန႔ကေတာ့ အာတီကယ္ေခၚ (a/an/the/ zero article) အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုကိုတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အာတီကယ္အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဤေနရာတြင္ေလ့လာပါ။


A/The/- (zero article or no article)

Practice
Circle the correct answer

I could tell by (a/the/-) town hall clock that I was late, so I decided to catch (a/-) bus. It was (a/the/-) beautiful day; (a/th/-) sun was shining and there was (the/-) very little wind. I turned (the/-) corner, and walked down (a/the/-) main street.

(A/the/-) couple of minutes later, I heard (a/the/-) noise. and (a/the/-) man wearing (a/the/-) grey leather jacket ran past me. At first, I thought he was trying to catch (the/-) bus which was waiting at (the/-) bus stop, but then (a/the/-) policeman appeared, running at (a/-) some speed. He was obviously chasing (a/the/-)
man in (a/the/-) leather jacket, and he was talking rapidly into (a/the/-) hand-held radio.

All three disappeared into (a/-) crowd of people, my bus arrived, and I got on. As (a/the/-) bus drove down (the/-)road, I saw (a/the/-) man again, walking casually through (a/the/-) crowd with his (the/-) coat over his shoulder. I could also see (a/the/-) second policeman, still talking into his radio. He was describing (a/-) man who no longer existed, (a/-) man wearing a jacket and running furiously: while (a/the/-) real criminal [if he was (a/-) criminal] walked slowly and casually into the station.

Ref: Longman Grammar Practice : For Intermediate Students
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)

 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Thursday, October 22, 2015

Reading Series: Story Reading:The Crow And The Pitcher


An illustration for the story The Crow And The Pitcher by the author Aesop

ဒီတေလာ ပံုျပင္ဖတ္စရာေတြပဲတင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔လည္း ကမၻာေက်ာ္ အီစြတ္ ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းတစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့အခါ ယင္းအက်ပ္အတည္း အခက္အခဲကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ ဇဝနဥာဏ္ရွိသူတို႔က ယင္းအခက္အခဲတို႔ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒီ The Crow And The Pitcher - က်ီးကန္းငွက္ႏွင့္ေရကရား - ပံုျပင္တြင္လည္း လူသားေလာက္အသိဥာဏ္မရွိတဲ့ သတၱဝါက သူ႔ရဲ့အခက္အခဲကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားခဲ့တယ္ဆိုတာကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီပံုျပင္ကိုဖတ္ၿပီးေနာက္ သူငယ္ခ်င္းတို႔လည္း မွတ္သားစရာ အတုယူစရာတစ္ခုခုေတာ့ ရရွိၾကလိမ့္မည္ဟုယံုၾကည္ပါတယ္။


The Crow And The Pitcher
by Aesop

An illustration for the story The Crow And The Pitcher by the author Aesop
In a spell of dry weather, when the Birds could find very little to drink, a thirsty Crow found a pitcher with a little water in it. But the pitcher was high and had a narrow neck, and no matter how he tried, the Crow could not reach the water. The poor thing felt as if he must die of thirst.

Then an idea came to him. Picking up some small pebbles, he dropped them into the pitcher one by one. With each pebble the water rose a little higher until at last it was near enough so he could drink.

In a pinch a good use of our wits may help us out.


Vocabulary

in a spell of dry weather - ေျခာက္ေသြ႔တဲ့(ေႏြရာသီ)တြင္။
very little - နည္းနည္းေလး။
when the Birds could find very little to drink - ေက်းငွက္သာရကာတို႔ဟာ ေသာက္ေရနည္းနည္းေလးပဲေတြ႔ႏိုင္ေသာအခါတြင္။
a thirsty Crow  - ေရဆာေနတဲ့ က်ီးကန္းငွက္။
found - ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
a pitcher - ေရကရားတစ္ခု။
with a little water in it - အထဲတြင္ ေရအနည္းငယ္ျဖင့္။
high - အျမင့္။
no matter - ကိစၥမရွိပါဘူး။
how he tried - သူဘယ္လိုႀကိဳးစားခဲ့တယ္ဆိုတာ။
could not reach the water - ေရကိုလွမ္းမမွီႏိုင္ခဲ့ေပ။
as if - သကဲ့သို႔။
must die of thirst - ေရဆာလို႔ေသဆံုးရမယ္။
then - ထိုေနာက္။
an idea came to him - သူက အင္ဒီယာတစ္ခုရလိုက္တယ္။
picking up - ေကာက္ယူ၍။ ေကာက္ယူရင္း။
some small pebbles - ေက်ာက္စရစ္ေသးေသးေလးမ်ား။
he dropped them into the pitcher one by one - ေက်ာက္စရစ္ခဲကေလးမ်ားကို ေရကရားထဲ့သို႔ တစ္လံုးခ်င္းစီပစ္ထည့္လိုက္သည္။
the water rose a little higher - ေရနည္းနည္းစီျမင့္တက္လာသည္။
in a pinch - တကယ္လိုအပ္ေနေသအေျခအေနတြင္။ အက်ပ္အတည္းႀကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္တြင္။
wit - ဇဝနညာဏ္။ ထိုးထြင္းညာဏ္။
help us out -  ငါတို႔ကိုကူညီသည္။

ပံုျပင္ဖတ္ယင္း အဂၤလိပ္စာတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Sunday, October 18, 2015

Reading Series: Story Reading: The Lark And Her Young Ones - ဘီလံုးငွက္မႏွင့္ သားသမီးမ်ား


An illustration for the story The Lark And Her Young Ones by the author Aesop

Reading Series အတြက္ ကမၻာ့ေက်ာ္ အီဇြတ္ပံုျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ကို ထပ္မံၿပီး တင္ျပေပးပါမယ္။ ပံုျပင္အမည္ကေတာ့ The Lark And Her Young Ones - ဘီလံုးငွက္မႏွင့္ သားသမီးမ်ား - ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားေတြႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းေတြလည္း ရိုးရိုးေလးပါပဲ။ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ စကားစုမ်ားအကုန္ နီပါးကိုလည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ဘာသာျပန္၍ ထည့္ေပးထားပါတယ္။ အဆင္ေျပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။


The Lark And Her Young Ones
by Aesop

A Lark made her nest in a field of young wheat. As the days passed, the wheat stalks grew tall and the young birds, too, grew in strength. Then one day, when the ripe golden grain waved in the breeze, the Farmer and his son came into the field.

"This wheat is now ready for reaping," said the Farmer. "We must call in our neighbors and friends to help us harvest it."

The young Larks in their nest close by were much frightened, for they knew they would be in great danger if they did not leave the nest before the reapers came. When the Mother Lark returned with food for them, they told her what they had heard.

"Do not be frightened, children," said the Mother Lark. "If the Farmer said he would call in his neighbors and friends to help him do his work, this wheat will not be reaped for a while yet."

A few days later, the wheat was so ripe, that when the wind shook the stalks, a hail of wheat grains came rustling down on the young Larks' heads.

"If this wheat is not harvested at once," said the Farmer, "we shall lose half the crop. We cannot wait any longer for help from our friends. Tomorrow we must set to work, ourselves."

When the young Larks told their mother what they had heard that day, she said:

"Then we must be off at once. When a man decides to do his own work and not depend on any one else, then you may be sure there will be no more delay."

There was much fluttering and trying out of wings that afternoon, and at sunrise next day, when the Farmer and his son cut down the grain, they found an empty nest.

Self-help is the best help.

Vocabulary

 • Lark - ဘီလံုးငွက္။
 • in a field of young wheat - ဂ်ဳံပင္စိုက္ခင္းတြင္။
 • As the days passed - ရက္ေတြၾကာလာၿပီးေနာက္/ ေသာခါ။
 • the wheat stalks  - ဂ်ဳံပင္ရိုးတံမ်ား။ ဂ်ဳံပင္မ်ား။
 • grew tall  - ျမင့္လာခဲ့သည္။
 • grew in strength - ခြန္အားေတြျပည့္လာသည္။ 
 • breeze - ေလေျပေလညွင္း
 • when the ripe golden grain waved in the breeze - ေလထဲမွာ ေရႊေရာင္လႊမ္းၿပီးမွည့္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ဂ်ဳံေစ့ေတြေဝွ႔ယမ္းေနေသာအခါတြင္။
 • came into the field - ေလကြင္းသို႔လာခဲ့သည္။ 
 • be ready for reaping - ရိတ္သိမ္းဖို႔အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီ။
 • call in - အကူအညီေတာင္းသည္။
 • neighbors - အိမ္နီးခ်င္းမ်ား။
 • harvest - ရိတ္သိမ္းသည္။ (စပါး၊ သီးႏွံစသည္တို႔ကို)
 • the young Larks in their nest close by - အနီးအနားရွိ အသိုက္ထဲမွာ ဘီလံုးငွက္ေပါက္ကေလးမ်ား။
 • were much frightened - အလြန္ေၾကာက္ရြံ႕သြားခဲ့ၾကသည္။
 • for they knew they would be in great danger - ႀကီးစြာေသာဒုကၡႀကံဳေတြ႔ရေတာ့မယ္ဆိုတာကို သိေသာေၾကာင့္။
 • if they did not leave the nest  - အသိုက္မွမထြက္သြားလွ်င္။
 • before the reapers came - ဂ်ဳံရိတ္သိမ္းမယ့္သူမ်ားမလာမီ။
 • for them - ဘီလံုးငွက္ေပါက္ကေလးမ်ားအတြက္။
 • returned with food - အစာေရစာတို႔ျဖင့္ျပန္လာခဲ့သည္။
 • they told her what they had heard - ဘီလံုးငွက္ေပါက္စကေလးမ်ားက သူတို႔ၾကားလိုက္သည့္အေၾကာင္းစံုကို သူတုိ႔မခင္အားေျပာၾကားခဲ့ၾကေလ၏။
 • "Do not be frightened, children," said the Mother Lark. - မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔သားတို႔ သမီးတို႔ေရဟု မိခင္ဘီလံုးငွက္ကေျပာ၏။
 • to help him do his work - သူ႔(လယ္သမား)အလုပ္ကိုကူညီဖို႔ရန္။
 • If the Farmer said he would call in his neighbors and friends - လယ္သမားက သူရဲ့အိမ္နီးနားခ်င္းမိတ္ေဆြတို႔အား အကူအညီေတာ္ဖို႔ ေျပာရင္။
 • wheat - ဂ်ဳံ။
 • not be reaped for a while yet - ေလာေလာစဥ္ေတာ့မမွည့္ေသးဘူး။
 • A few days later - ရက္ေတြအနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့။
 • so ripe - ေတာ္ေတာ္မွည့္လာၿပီျဖစ္ေသာ။
 • when the wind shook the stalks - ဂ်ဳံပင္တို႔ကို ေလတိုက္ေသာအခါ။
 • a hail of wheat grains - ဂ်ဳံေစ့မ်ား။
 • came rustling down on the young Larks' heads - ဘီလံုးငွက္ေလးမ်ားေခါင္းေပၚသို႔ညြတ္က်လာသည္။
 • "If this wheat is not harvested at once," - ဒီဂ်ဳံေတြကို ခ်က္ခ်င္းမရိတ္သိမ္းရင္ေတာ့။
 • crop - ေကာက္ပဲသီးႏွံ။
 • we shall lose half the crop - ဒီသီးႏွံေတြတစ္ဝက္ဆံုးရႈံးလိမ့္မယ္။
 • cannot wait any longer for help from our friends - သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ့အကူအညီကို မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။
 • we must set to work, ourselves - မနက္ဖန္ ငါတို႔ကိုယ္တိုင္အလုပ္စရမယ္။
 • we must be off at once - ငါ့တို႔ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းေရႊ႕ၾကရေတာ့မယ္။
 • When a man decides to do his own work and not depend on any one else - တစ္ပါးသူကို အားမကိုးပဲ လူတစ္ေယာက္က သူ႔အလုပ္ကို (သူကိုယ္တိုင္)လုပ္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ေသာခါ။ 
 • may be sure  - ေသခ်ာမယ္။ ေသခ်ာတယ္။
 • there will be no more delay - အခ်ိန္ေဆြးမေနေတာ့ဘူး။
 • flutter - ေတာင္ပံခတ္သည္။ တဖ်ပ္ဖ်ပ္ပ်ံသည္။ 
 • wings - ေတာင္ပံမ်ား။
 • at sunrise next day - ေနာက္ေန႔ေနထြက္ခ်ိန္တြင္။
 • cut down the grain - ဂ်ဳံရိတ္ခဲ့သည္။
 • found an empty nest - ငွက္သိုက္အခြံကိုေတြ႔ခဲ့သည္။
 • Self-help is the best help. - မိမိကိုယ္ကို ကူညီျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးကူညီျခင္းျဖစ္၏။


ပံုျပင္ဖတ္ရင္း ဗဟုသုတလည္းရ အဂၤလိပ္စာလည္း တိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories