Saturday, October 10, 2015

Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစု (၄) မ်ဳိး

ဒီေန႔မွာေတာ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား အေၾကာင္းကိုေလ့ၾကရေအာင္ေနာ္။ ဒီအေၾကာင္းကိုမေလ့လာမီ အဂၤလိပ္စာကိုစတင္ေလ့လာသူမ်ားအေနျဖင့္ Prepositions - ဝိဘတ္မ်ားကို ဤေနရာတြင္ေလ့လာပါ။ အသံုးမ်ားေသာ Preposition (ဝိဘတ္) တို႔အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္းကိုေတာ့ ဤေနရာတြင္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပဖူးၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ားသခၤန္းစာကို First Steps in Academic Writing စာအုပ္ကေန ထုတ္ႏႈတ္၍တင္ျပေပးသြားပါမယ္။ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစု ဆိုတာ ဘာကိုဆိုတာလဲ။ ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ထားသလဲ။ အလြယ္ဆံုး အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစု ဆိုတာ  at, in, from စတဲ့ Preposition (ဝိတ္ဘတ္) တစ္ခုကို Noun -နာမ္ပုဒ္တစ္ခုႏွင့္တြဲလ်က္ေရးသားျခင္းကို ဆိုလိုသည္ဟု သာမန္အားျဖင့္မွတ္သားထားပါ။ ဥပမာ - in the class, in the house, at six o'clock အစရွိသည္ျဖင့္ေပါ့ေနာ္။

Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစု (၄) မ်ဳိး

Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုကိုခြဲျခားလိုက္တဲ့အခါ အုပ္စု ၄ မ်ဳိးထြက္လာတယ္။
၁။ ။ ေနရာျပတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား။ where (ဘယ္မွာလဲ) ျဖင့္ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းတို႔ေျဖဆိုရန္အတြက္။
၂။ ။ အခ်ိန္ျပတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား။ when (ဘယ္အခ်ိန္) ျဖင့္ေမးျမန္းေသာ ေမးခြန္းတို႔ကိုေျဖဆိုရန္အတြက္။
၃။ ။ ပိုင္ဆိုင္မႈျပဆိုတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား။ (the name) of my boss-သူေဌးအမည္ အစရွိသည္။
၄။ ။ တစ္စံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈျပဆိုတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား။ (the woman) with red hair - ဆံပင္အနီေရာင္နဲ႔ မိန္းမႀကီး။ (the student) from Arakan - ရခိုင္ျပည္က ေက်ာင္းသား အစရွိသည္ျဖင့္။

၁။ ။ ေနရာျပတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား

on the desk - စာပြဲခံုေပၚတြင္
next to the window - ျပတင္းေပါက္ႏွင့္ကပ္လ်က္
under the bed - အိပ္ရာေအာက္တြင္
in front of the house - အိမ္ေရွ႕တြင္
opposite to the door - မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္
in the closet - ဗီရိုထဲတြင္
in the middle of the room - အခန္းအလယ္တြင္
in/ into  the distance - အေဝးႀကီးမွာ။ အေဝးႀကီးသို႔

Where is my book? ငါ့ စာအုပ္ဘယ္မွာလဲ
It is on the desk. စာပြဲခံုထက္မွာေလ။

Where is the table? စားပြဲဘယ္မွာလဲ။
It is next to the window. ျပတင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ပဲ။

Where is your house? ခင္ဗ်ားအိမ္က ဘယ္မွာလဲ။
My house is opposite to the Kyaukphru Post Office.  ေက်ာက္ျဖဴစာတိုက္ႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းပဲေလ။


၂။ ။ အခ်ိန္ျပတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား

at last - ေနာက္ဆံုးတြင္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့
after that - ထိုေနာက္
after class - သင္တန္းၿပီးေနာက္
on New's Year Day - ႏွစ္သစ္ကူးေန႔မွာ
before the test - စာေမးပြဲမတိုင္ခင္
upon arrival - ဆိုက္ေရာက္တဲ့အခါ ။ ဆိုက္ေရာက္လုနီးပါး
in the morning - မနက္ခင္းမွာ
at midnight - ညဥ့္သန္ေခါင္ယံအခ်ိန္တြင္

When will we go shopping? ဘယ္ေတာ့ ေရွာ့ပင္းထြက္ၾကမလဲ။
We will go shopping after class. သင္တန္းၿပီးရင္ သြားၾကမယ္ေလ။

When will you do your homework taught in the class?
အတန္းထဲမွာသင္တဲ့ အိမ္စာကို ဘယ္ေတာ့လုပ္မလဲ။
I will do my homework taught in the class in the morning.
မနက္က်ရင္ လုပ္မွာေပါ့။

၃။ ။ ပိုင္ဆိုင္မႈျပဆိုတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား

(the father) of the bride - သူတိုးသမီးအေဖရဲ့အမည္
(the name) of my boss  - ကၽြန္ေတာ္တို႔သူေဌးရဲ့ အမည္
(the colors) of the rainbow - သက္တံေရာင္မ်ား
(the president) of the company  - ကုမၸဏီလူႀကီး

The father of the bride is my closed friend.
သူတိုးသမီးအေဖဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ အခင္ဆံုးမိတ္ေဆြပဲ။

The name of my boss is Mr. John.
ကၽြန္ေတာ္ရဲ့ သူေဌးအမည္စာ မစၥတာဂၽြန္ျဖစ္တယ္။

The colors of the rainbow are so amazing.
သက္တံေရာင္ေတြ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းတယ္။

၄။ ။ တစ္စံုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈျပဆိုတဲ့ Prepositional Phrases - ဝိဘတ္တြဲစကားစုမ်ား

(the woman) with red hair
(the student) from Ecuador
(the man) in the blue shirt
(the car) with the flat tire

The woman with red hair is coming toward us.
ဆံပင္အနီေရာင္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးႀကီး ငါတို႔ဆီသို႔ဦးတည္လာေနတယ္ကြ။

I met the student from Kyaukphru.
ေက်ာက္ျဖဴက ေက်ာင္းသားကို ငါေတြ႔ခဲ့တယ္။

The student from Ramree is very good at English.
ရမ္းၿဗဲက ေက်ာင္းသားဟာ အဂၤလိပ္စာေတာ္တယ္။

The man in the blue shirt looks like a spy.
အျပာေရာင္ရွပ္အက်ီဝတ္ထားတဲ့လူဟာ သူလ်ဳိ႔ျဖစ္ပံုရတယ္။

Ref: First Steps in Academic Writing, P. 113

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Friday, October 9, 2015

If I were you, I would (I'd)........ ကၽြန္ေတာ္သာ ခင္ဗ်ားေနရာမွာဆိုရင္....

If I were you, I would (I'd)........ ကၽြန္ေတာ္သာ  ခင္ဗ်ားေနရာမွာဆိုရင္.... ဒီအသံုးအႏႈံးကို ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာဆိုတဲ့အခါသံုးတယ္။ ငါသာ မင္းေနရာမွာဆိုရင္.....၊ ငါသာ မင္းျဖစ္ဆိုရင္ေတာ့....၊ စသည္ျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ လုပ္ကိုင္ပံုေျပာဆိုပံု စသည္တို႔ကို အားမလို အားမရျဖစ္တဲ့အခါ ေရးသား ေျပာဆိုရတယ္။

If I were you, ဝါက်တြင္ အဂၤလိပ္သဒၵါစည္းကမ္းအရ I ကို အတိတ္ကာလ (Past Tense) အတြက္ Verb to be (am, is, are, was, were) was ႏွင့္တြဲၿပီး I was ျဖင့္တြဲသံုးရေသာ္လည္း ဒီ Pattern မွာေတာ့ was အစား were ကိုပဲသံုးရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္တာကို ေတြးေတာ့လို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ - ငါ သာမင္းျဖစ္(ခဲ့)ရင္ If I were you, ငါသာ သူမေနရာမွာဆိုရင္ If I were her, စသည္ျဖင့္ Subject က နည္းသည္ျဖစ္ေစ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ အၿမဲတမ္း were ႏွင့္သာတြဲ၍ ေရးသားေျပာဆိုရပါသည္။ ကုိင္! ဥပမာ ဝါက်ေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

If I were you, I'd refuse what she asked help from you.
ကၽြန္ေတာ္သာ မင္းေနရာမွာဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဆီက သူမအကူအညီေတာင္တာကို ျငင္းပယ္လိုက္မယ္။

If I were you, I'd elope with him last year.
ငါသာ နင့္ေနရာမွာဆိုရင္ေတာ့ လြန္ခဲ့ႏွစ္က သူႏွင့္အတူ ခိုးရာလိုက္ေျပးသြားမွာ။

If I were her, I wouldn't date him.
ငါသာ သူမေနရာမွာဆိုရင္ သူနဲ႔ခ်ိန္းေတြ႔မွာမဟုတ္ဘူး။

If I were him, I'd listen to what his parents.
ကၽြန္ေတာ္သာ သူ႔ေနရာမွာဆို သူ႔မိဘေတြေျပာျပတာကို နားေထာင္လိုက္မယ္။

I wouldn't speak Japanese if I were you.
ငါသာ မင္းဆိုရင္ေတာ့ကြာ ဂ်ပန္စကားေျပာမွာမဟုတ္ဘူး။

I'd study English if I were you.
ကၽြန္ေတာ္သာ မင္းေနရာမွာဆို အဂၤလိပ္စာေလ့လာမွာ။

အထူးမွတ္ခ်က္။  ။ If ႏွင့္စသည့္ ဝါက်ကို ဝါကအစတြင္ထားေရးေသာအခါ comma (,) ထည့္ေပးရတာကို သတိထားပါ။ 

အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Wednesday, October 7, 2015

IDIOM for Today - ယေန႔အတြက္ အီဒီယမ္ (ဗန္းစကား)မ်ား (၁)

IDIOM for Today - ယေန႔အတြက္ အီဒီယမ္ (ဗန္းစကား)မ်ားအစီအစဥ္အတြက္ ဒီေန႔တင္ျပေပးမယ့္ စကားလံုးက out of the blue ဆိုတဲ့အသံုးအႏႈန္းပဲျဖစ္တယ္။ တစ္လံုးခ်င္းအဓိပၸါယ္ကေတာ့ out အျပင္မွာ၊ of ၏၊ blue အျပာေရာင္။ ဒီေတာ့ သာမာအဓိပၸါယ္ေကာက္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ 'အျပာေရာင္ေအာက္တြင္' ဟု ေယဘုယ်မွတ္ယူႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ အီဒီယမ္ဆိုတဲ့ ဗန္းစကားက 'လတ္တေလာ ျဖစ္ပ်က္တာေတြ၊ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ျဖစ္ပ်က္တာေတြ' စတာေတြကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္တယ္။ out of the blue အစား out of a clear blue sky ကိုလည္း သံုးႏိုင္တယ္။ အဓိပၸါယ္ကအတူတူပဲျဖစ္တယ္။ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဥပမာေလးေတြကို ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္။

out of the blue / out of a clear blue sky  - ႀကိဳင္တင္မျမင္ႏိုင္ျခင္း၊ ေမွ်ာင္လင့္မထားဘဲ

Criticism came out of the blue.
ေဝဖန္မႈက ရုတ္တစ္ရက္ေပၚထြက္လာတယ္။

A long-unseen friend appeared out of the blue.
မေတြ႔ျဖစ္တာၾကာၿပီျဖစ္တဲ့သူငယ္ခ်စ္တစ္ေယာက္ဟာ ရုတ္တစ္ရက္ေပါက္ခ် (ေပၚ)လာတယ္။

out of the blue/ out of a clear blue sky - လံုးဝမေမွ်ာ္လင့္ဘဲ။ ျဗဳန္းစားႀကီး။ ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္။

Then one day, completely out of the blue, I had a letter from her.
ထို႔ေနာက္ တစ္ေန႔မွာေတာ့ လံုးဝေမွ်ာ္လင့္မထားဘဲ သူမဆီက စာတစ္ေစာင္ကို ရလိုက္တယ္။

The invasion came out of a clear blue sky.
တိုက္ခိုက္မႈက ျဗဳန္းခနဲ ေပၚလာခဲ့တယ္။

I was so surprised because I met her out of a clear blue sky.
သူမကို မေမွ်ာ္လင့္ပဲေတြ႔လိုက္ရလို႔ ကၽြန္ေတာ္အရမ္းအံ့အားသင့္ခဲ့ရတယ္။

ဒီေန႔အတြက္ကေတာ့ ဒီေလာက္ပါပဲေနာ္။ အသံုးတည့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေျပာစရာရွိက CBox မွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Comment ေပးလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ ေပးထားခဲ့ပါေနာ္။


Ref: idioms.thefreedictionary
________00______
အားလံုးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 ____အေကာင္ေခ် (ေက်ာက္ရိုး)
 http://kyaukroevillage.blogspot.com/

Follow by Email

ဖုန္းနဲ႔အလြယ္တကူဖတ္ဖို႔>> Download APK

Categories